2013 ERP

אביב פתרונות - פורטל מנהלים

פורטל מנהלים – עדכונים ותקשורת בתוך הארגון בזמן אמת

הפורטל של אביב הוא לא רק שולחן העבודה האישי שלך אלא גם לוח המכוונים הכלל ארגוני. באמצעות פורטל המנהלים יוכל מנהל המכירות, לקבל לשולחן העבודה שלו, את מצבת המכירות היומית או נתונים עדכניים לגבי קריאות שירות פתוחות, או לתקשר עם מוכרנים בעמדות המכירה, וכל זאת מבלי להיכנס למערכות הארגון או להזדקק לכלי תקשורת אחרים. כך גם סמנכ"ל הכספים יוכל לקבל התרעות בזמן אמת על הסבת המחאה חריגה או דרישת רכש בסכום חריג. פורטל המנהלים של אביב מאפשר:

  • קבלת החלטות ניהוליות נכונות יותר על בסיס מידע עדכני ומהימן
  • קבלת מידע ולהתעדכן בזמן אמת לגבי על אירוע ארגוני בכלל ואירועים הקשורים לתחום עבודתך השוטף בפרט.
  • קיצור זמני תגובה ומתן פתרון לבעיות מיידי

מידע נוסף